Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zawadzie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zawadzie

42-270 Zawada, poczta Kłomnice ul. Częstochowska 8

e-mail: zawadagim@poczta.onet.pl

Tel.: 34 3281488

Regulamin Samorządu UczniowskiegoREGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWADZIE

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
 3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin,  uchwalony  przez ogół  uczniów  w   głosowanium równym, tajnym        i  powszechnym.
 5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:                                   a) Rady Klasowe                                                                             b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „Zarządem”.
 1. Rady Klasowe liczą po 3-4 osoby.
 2. Zarząd liczy 5-7  osób.
 3. Kadencja Rad Klasowych trwa 1 rok.
 4. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

 

  

III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 

 

 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i  opinie  we  wszystkich  sprawach  szkoły      w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do  zapoznawania  się  z  programem  nauczania    z jego treścią, celem
   i stawianymi wymaganiami
  2. prawo do jawnej i umotywowanej  oceny  postępów  w  nauce        i zachowaniu
  3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
  4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi potrzebami    i możliwościami organizacyjnymi   
   w porozumieniu z Dyrektorem
  5. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
  6. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

   2Ponadto Samorząd Uczniowski:

a. opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki

b. opiniuje   szczegółowe   warunki  i  sposób   oceniania  osiągnięć  edukacyjnych i zachowania oraz system nagradzania i karania

c. może opiniować ocenę pracy nauczyciela

d. opiniuje zmiany w statucie szkoły.

 

 

IV. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego

 

 

 1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.
 2. Wybory Rad Klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.
 3. Wybory Zarządu są równe i tajne.
 4. Wybory Zarządu przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Opiekuna SU na wspólnym zebraniu wyborczym Rad Klasowych, które ustalają również termin, tryb i zasady przeprowadzenia wyborów Zarządu i zostają one podane do ogólnej wiadomości.
 5. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Zarządu.
 6. Rady Klasowe wybierają  przewodniczącego,   zastępcę,   sekretarza     i członków (1-3 osoby).
 7. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, a jego zastępcą osoba, która była na drugim miejscu.

 

 

V. Kompetencje władz Zarządu

 

 

 1. Przewodniczący Zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz.
 2. Wiceprzewodniczący   przejmuje   obowiązki   przewodniczącego       w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Zarządu.
 4. Nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji  czuwa opiekun SU.
 1. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami Zarządu pod nadzorem opiekuna SU. Dochody SU uzyskiwane są:

- z imprez organizowanych przez samorząd uczniowski (m.in. sprzedaż kartek i serduszek walentynkowych);

- z dyskotek  - bilety wstępu pobierane od osób nie będących uczniami ZS w Zawadzie);

- ze środków przekazanych przez sponsorów;

- ze sprzedaży towaru w szkolnym sklepiku.

6. Członkowie Rad Klasowych biorą udział w inicjatywach podejmowanych przez Zarząd w ramach działalności kulturalnej i rozrywkowej.

7. Na początku  roku szkolnego Zarząd przygotowuje plan działania na cały rok na podstawie własnych propozycji oraz społeczności szkolnej.

 

 

VI. Posiedzenia Zarządu

 

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie
  z harmonogramem pracy Zarządu.
  1. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Zarządu poza ustalonym harmonogramem, powiadamiając członków Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem spotkania.
  2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Zarządu
   w trybie pilnym bez przestrzegania 7-dniowego terminu.
  3. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków Zarządu oraz na wniosek Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej lub Rady Rodziców.
  4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.
   1. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu (quorum).
   2. Sekretarz prowadzi dokumentację SU.
   3. Każdy protokół musi być podpisany przez członków Zarządu.

 

 

VII. Prawa i obowiązki członków Zarządu

 

 

 1. Członkowie Zarządu mają prawo do:                                      - wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat                     - głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd
 1. Członkowie   Zarządu  mają   obowiązek  aktywnego uczestniczenia     w pracach Zarządu.

 

 

 

VIII. Wybór nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna SU

 

 

 1. SU ma prawo do wyboru Opiekuna SU.
 2. Kadencja Opiekuna SU trwa 3 lata.
 3. W wyborach Opiekuna SU uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.
 4. Kandydatów na Opiekuna SU zgłaszają Rady Klasowe po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela na kandydowanie.
 5. W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata na Opiekuna SU, dyrektor szkoły proponuje jednemu z nauczycieli pełnienie funkcji Opiekuna SU. Rada SU zatwierdza ten wybór.